Zákaz využívania lesov verejnosťou

Obvodný lesný úrad v Prešove ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. b ), § 59 ods. 2 písm. g ) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu vydáva podľa ustanovenia § 30 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu ochrany lesa proti vzniku požiarov.
Zákaz sa týka lesných pozemkov v katastrálnych územiach okresu Poprad a Kežmarok.

Uvedený zákaz sa nevzťahuje na vyznačené turistické chodníky a pevné dolinové cesty.
Tento zákaz nadobúda účinnosť dňom 26.7.2013 až do odvolania.

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Vložiť komentár