Delimitácia Javoriny /1938/

27. sep­tem­bra 1938 poľ­ské voj­ská vstú­pili do Javo­riny, anek­tu­júc v mene Poľ­skej repub­liky úze­mie o roz­lohe okolo 110 km2 v oblasti sever­ných sva­hov Vyso­kých a Belian­skych Tatier a ich bez­pro­stred­ného okolia.


31. augusta mi prišiel email od jedného pána z Poľska, ktorý mal v sebe veľmi zaujímavý obsah: I would like to present You some photos which I`ve made during my stay in Jaworina August 2012. Vast majority of photos were made in November 1938 during Polish action of taking control over Javorina. I compared photos form 1938 with present condition, often accoring to photos of Polish troops 10th Motorized Cavalry Brigade. If You know any photos of events which took part in 1938 I`ll be pleased to see them. Ako som neskôr zistil pán Jędrzej Korbal chodí do Javoriny pravidelne, je milovníkom modelárstva a histórie. Počas tohoročnej dovolenky v Auguste sa mu podarilo lokalizovať viaceré historické fotografie urobené počas roku 1938.

Podspády
Vojtasová
Javorina

Viac fotografií aj s popisom je na stránke Poľského fóra historického modelárstva “Republica”.

Zdroj historických fotografií je Narodowe Archiwum Cyfrowea fotografie sa dajú vyhľadávať na nasledujúcej stránke: Zbiory NAC on-line – prototyp

Vložiť komentár