Obecný úrad Tatranská Javorina

Obecný úrad Tataranská Javorina je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci zastupiteľstva a starostu obce. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť určuje obecné zastupiteľstvo a prácu obecného úradu organizuje starosta.